Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

(ďalej len „VOP“)

dle ustanovení § 1751 odst. 1 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občiansky zákoník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „OZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“)

 

obchodná spoločnosť Česká koupelna v.o.s.

IČO: 25743759, DIČ: CZ25743759

se sídlem K dolům 1924/42 Praha 4 143 00

zapsané v obchodním rejstríku vedeném spisová značka: A 32660 vedená u Městského soudu v Praze

(ďalej len „Prodávajúci“).

 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 

1. Predávajúci je podnikateľom, ktorý predáva výrobky (ďalej len „Zboží“) prostredníctvom internetového portálu Vhodného zvoleného na webovej adrese https:// retrokoupelna.cz (ďalej len „Webový portál“).

2.kupuj je:

fyzická osoba, ktorá sa nejedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania (ďalej len „Spotrebiteľ“),

osoba odlišná od Spotrebiteľov (ďalej len „Podnikateľ“).

Podnikateľ a Spotrebiteľ ďalej ako „Kupujúci“. Predávajúci a ďalej spoločne ako „Smluvná strana“ a jednotlivo tiež ako „Smluvná strana“.

3.Tieto VOP upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vznikli v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy uzatvárané medzi Predávajúcim a Kupujúcim prostredníctvom Webového portálu (ďalej len „Kupná zmluva“). Predávajúci Tovar dle Kupní smlouvy dodává Kupuji sám nebo prostredníctvom iných podnikateľov.

4.Kupní smlouva je mezi Smluvními stranami uzavřena distančním způsobem, tedy za komunikačním prostředkem umožňujícím použití smlouvy bez současné fyzické strany (ďalej len „Prostredie komunikácie na dálku“). Náklady vzniklé Kupujúcimu pri použití Prostredku komunikácie na ďalej (napr. náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradím Kupujúci sám.

5.Nedielnou súčasťou týchto VOP je reklamný poriadok Predajcu (ďalej len „Reklamačný poriadok“) a zásady ochrany osobných údajov (ďalej len „Zásady OOU“) dostupné na Webovom portáli. kupujúcim uzavretím Kupní smlouvy potvrdzuje, že je s týmito VOP, Reklamačným riadkom a Zásadami riadne zoznámený a že s nimi súhlasí.

6.Kupujucí vziať si na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje udávať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného osobného odkladu informovať dodávateľa o zmene vo svojich údajoch.

7.Znenie VOP Dodávateľ môže jednostranne meniť či dopĺňať, pričom pre práva a povinnosti zmluvných strán platí znenie VOP účinné k týmto dňom uzatvorenia Kupnej zmluvy.

8.Ujednání v Kupní zmluve odchylná od týchto VOP majú pred znením týchto VOP prednosť.

 

I.

UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

1.Na základe registrácie kupujúceho vykonaného na webovom portáli môžete chcieť pristupovať k svojmu používateľskému rozhraniu. Zo svojho používateľského rozhrania môžete uskutočniť objednávanie tovaru (ďalej len „užívateľský účet“). V prípade, že to Webový portál umožňuje, môžete vykonať objednávku Tovaru aj bez registrácie priamo z Webového portálu.

2.Pri registrácii na Webovom portáli a pri objednávaní Zboží je povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v používateľskom účte je potrebné doplniť. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú Predávajúcim za správne.

3.Prístup k používateľskému účtu je zabezpečeným užívateľským menom a heslem. Je povinný zachovať mlčenlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu k jeho užívateľskému účtu.

4.Nie je možné umožniť využívanie užívateľského účtu tretích osôb.

5.Predávajúci môže zrušit užívateľský účet, a to najmä v prípade, kedy kupujúci svoj užívateľský účet nevyužíva dlhšie než 3 roky, či v prípade, keď Kupujúci porušuje svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane VOP).

6.Kúpiť si na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný, a to najmä s ohľadom na údržbu hardwarového a softwarového vybavenia Predávajúciho, resp. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb. 

II.

KÚPNA ZMLUVA 

 

1.Kupní zmluva uzavretá na základe týchto VOP sa Predávajúci zavazuje, že Kupujúci odevzdá Tovar, ktorý je predmetom Kupnej zmluvy, a umožní mu získať vlastnícke právo ku Tovaru, a Kupujúci si zavazuje, že Tovar prevezme a zaplatí Podávaciu kúpnu cenu (ďalej len „Kupná cena “).

2.

Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od Kupnej zmluvy alebo jej časti, pokiaľ:

a)sa výrazne zmenila cena tovaru u dodávateľa tovaru,

b)už tovar nevyrába alebo nedodáva,

c)sa u Zboží na Webovém portáli zobrazuje zjevně chybná Kupní cena,

d)bolo Tovar označené ako „vyprodané“ alebo obdobné označenie a toto Tovar nie je možné nahradiť iným Tovarom alebo ak sa Kupná cena Tovaru zvýšila a Pred vznikom Kupnej zmluvy nebola Kupní cena zvýšená.

V prípade, že si zaplatil časť Kupní ceny, vrátim sa Kupujúcim alebo kupujúcim zodpovedajúcu sumu späť bez zbytočného odkladu najneskôr do 30 dní odo dňa odstúpenia od Kupnej zmluvy, a to rovnakým spôsobom, akým bola Kupná cena uhrazená, nedohodnou-li sa Smluvní strana strany inak.

 

III.

PONUKA TOVARU A RECENZIE

1.Návrh na uzavretie Kupní smlouvy (ďalej len „Nabídka“) je umiestnenie ponúkaného Tovaru Predávajúcim na Webový portál. Predávajúci sa zaväzuje rozdeliť Spotrebiteľov v dostatočnej predstihu pred uzavretím Kupnej zmluvy podľa § 1820 odst. 1 OZ.

2.Veškerá prezentácia Tovar umiestnené vo Webovom portáli je informatívneho charakteru a Predávajúci nie je potvrdený súhlasom tohto tovaru. Ustanovení § 1732 odst. 2 občianskeho zákonníka sa nepoužije.

3.Webový portál obsahuje informácie o Tovare, a to vrátane uvedenia jednotlivého tovaru a nákladov za navrátenie Tovaru, ak toto Tovar z podstaty nemôže byť navrátené obvyklou poštovou cestou. Ceny tovaru sú uvedené vrátane daní s pridanou hodnotou a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazené na webovom portáli. Tímto ustanovením omezena možnost Prodávajícího uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

4.Webový portál obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodávaným tovarom. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodávaným tovarom uvedeným na webovom portáli platia iba v prípadoch, kedy je tovar doručovaný v rámci území Českej republiky.

5.Zverejnené spotrebiteľské recenzie Tovar pochádza od Spotrebiteľov, ktorý tovar alebo službu skutočne použil alebo si ho zakúpili. Predávajúci umožňuje vkladanie Spotrebiteľských recenzií pouze v návaznosti na nákup Tovaru alebo Služby, čím overuje pravosť spotrebiteľských recenzií.

IV.

OBJEDNÁVKA TOVARU 

1.Kupní zmluva vzniká odoslaním objednávky Tovar Kupujúcim Predávajúcim (ďalej len „Objednávka“) a prijatím Objednávky Predávajúcim. Potvrdenie o prijatí Objednávky zasielam Kupujúcemu elektronickou poštou. Predobjednávky musia byť použité pri podaní elektronických Spotrebiteľov vykonať kontrolu a zmeniť vstupné údaje, ktoré do Objednávky vložil.

2.Predávajúci zabezpečí, aby Spotrebiteľ vzal pri Objednávke poskytuje na vedomie, že sa zaväzuje k zaplateniu. Je-li Objednávka spôsobená stlačením tlačidla alebo obdobného ovládacieho prvku, môže byť označená ľahko čitateľným nápisom „Potvrďte nákup“ alebo iná zodpovedajúca jednoznačná formulácia (napr. „Objednávka zavazujúca k platbe“ apod.).

3.Objednávka je po svojom potvrdení ako uzavretá Kupní zmluva Predávajúcim je uložená za účelom plnenia Kupnej zmluvy a plnenia ďalších zákonných povinností Predávajúcim. Objednávku a Kupní zmluvu je možné uzavrieť v českom jazyku, prípadne i v iných jazykoch na základe dohody Smluvních stran.

 

V.

KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

1.Spolu s kúpnou cenou je povinný zaplatiť Predávajúcimu tiež náklady spojené s balením a dodaným Zbožím ve smluvené výši. Není-li uvedeno jinak, rozumie sa ďalej kúpna cena i náklady spojené s dodávaným tovarom.

2.Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Toto nie je dotčená povinnost Kupovat kúpnu cenu Zboží předem dle čl. V. odst. 3. týchto VOP.

3.V prípade platby na dobierku je kúpna cena platná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostných platieb je kúpna cena platná pred odoslaním alebo vydaním tovaru.

4.V prípade bezhotovostnej platby je povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostných platieb je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splneným okamihom pripísaní príslušných platieb na účet Predajcu.

5.Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedojde k dodatočnému potvrdeniu objednávky, požaduje uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním Tovaru Kupujúcemu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občianskeho zákonníka sa nepoužije.

6.Prípadné slevy z ceny Zboží Prodávajícímu Kupujícímu nelze kombinovat.

7.Predávajúci sa zaväzuje vystaviť Kupujúci daňový doklad – faktúru v súlade s príslušnými právnymi predpismi, a to najmä zákonom č. 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, v znení neskorších predpisov, v lehote do 15 dní ode dne dodání Zboží. Predávajúci zašle daňový doklad Kupujem v elektronickej podobe na e-mailovú adresu uvedenú Kupujem, čím tým súhlasím.

8.Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy si môžete kúpiť predajcu nasledujúcimi spôsobmi:

a)V hotovosti alebo platobnou kartou na dobierku pri prevzatí Tovaru od prepravcu;

b)Bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho 2601972234/2010, vedená v spoločnosti Fio banka, a. s. (ďalej len „Účet Predávajúciho“). 

 

VI.

DODANIE A PREPRAVA TOVARU

 

1.Podávajúce potvrdenie o uzavretí Kupnej zmluvy v textovej podobe (ďalej len „Potvrdenie o uzavretí Kupnej zmluvy“) v príhodnej dobe po uzavretí, najneskôr však v okamihu dodania Tovaru.

2.Nie je-li dohodnutý iný čas plnenia, Predávajúci odevzdá Tovar Chcem bez zbytočného odkladu po uzavretí Kupnej zmluvy, najneskôr však do 30 dní. Neprevezme-li Kupujúci vec v čase uvedenom v tomto odseku, Predávajúci mu úplatu za uskladnenie v obvyklej výši.

3.V prípade, že je spôsob dopravy smluvený na základe zvláštního požadavku kupujícího, nemusí se jednat o případné další náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

4.Je-li Predávajúci podľa kúpnej smlouvy povinný na miesto určené potrebujem v dodať Zboží, je povinen převzít Zboží dodat.

5.V prípade, že je z dôvodov na strane nakupovať nutno Tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v súvislosti, je nutné uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady s iným spôsobom spojené doručenie.

6.Pri prevzatí tovaru od prepravky je povinný potvrdiť neporušenosť obalu tovaru a v prípade závady toto oznámiť prepravci. V prípade zistenia porušenia obalu svědčícího o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusím zásielku od prepravy převzít.

7.Další práva a povinnosti stran při přepravě Zboží mohou upravit zvláštní údaje Prodávajícího, jsou-li Prodávajícím vydány.

8.Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu dopravcu.

VII.

AKOSŤ PRI PREVZATÍ 

 

1.Predávajúci zodpovedá kupujúcim, že Zboží při prevzatí nemá vady. Zejména predávajúci odpovídá mu, že Zboží:

a)je vhodný k účelu, pre ktorý požadujem s ním Predávajúci súhlasil,

b)zodpovedá ujednanému popisu, druhu a množstvo, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,

c)je dodané s ujednaným príslušenstvom a pokyny k použitiu, vrátane návodu k montáži alebo inštalácii.

2.Predávajúci zodpovedá kupujúceho, že vedľa ujednaných vlastností:

a)Množstvo tovaru, akostí a ďalšími vlastnosťami, vrátane životnosti, funkčnosti, kompatibility a kompatibility, zodpovedá obvyklou vlastnosťou vecí rovnakého druhu, ktoré môžu očakávať rozumne, aj s ohľadom na verejné vyhlásenie platí Predávajúci alebo iná osoba v tej istej zmluvnej osobe, najmä reklamou alebo označením, ledaže si jej Predávajúci nebol vedomý alebo bolo v dobe uzavretia Kupní smlouvy upraveno aspoň srovnatelným spôsobom, akým bolo prijaté, alebo že na rozhodnutie o kúpe nemohlo mít vliv,

b)je tovar vhodný k účelu, k nemu sa tovar tohto druhu bežne používa, s ohľadom na práva tretích osôb, právne predpisy, technické normy alebo kódexy správania daného odvetvia, nie sú-li technické normy,

c)je Tovar dodané s príslušenstvom, vrátane návodu k montáži a iných pokynov k použitiu obalu, ktoré chcete rozumne očakávať, a

d)Ako tovar alebo prevedenie vzorku alebo predloha, ktoré Dodávateľ poskytuje poskytnutie predloženia Kupnej zmluvy.

Tento odstavec sa nepoužije v prípade, že Kupujúci Kupujúceho pred uzavretím Kupní

zmluvy zvlášť upozornil, že sa určitá vlastnosť Zboží líši a Chcem s tým pri uzatváraní Kupní smlouvy poskytovat souhlasil.

3.Projeví-li sa vada v priebehu 12 mesiacov od prevzatia, má sa za to, že Tovar bolo vadné už pri prevzatí, ledaže to povaha Tovar nebo vady vylučuje. Táto doba nebeží po dobu, po ktorej chcete, aby ste nemohli užívať tovar, v prípade, že vadu vytkl oprávnené.

4.Predávajúci zodpovedá kupujúcemu tiež za vadu spôsobenú nesprávnou montážou alebo inštaláciami, ktorá bola podľa Kupnej zmluvy Predávajúcim alebo na jeho zodpovednosť. To platí aj v prípade, že bola nainštalovaná alebo nainštalovaná nainštalovaná kupujúcim a v dôsledku nedostatku návodu, ktorý vám poskytol predávajúci.

 

VIII.

ZÁRUKA ZA AKOSŤ

 

1. V prípade, že Predávajúci nad rámec zákona poskytne kupujúcimu pre niektoré druhy Tovaru záruku za akost, zavazuje sa vystaviť Chcem najneskôr s tovarom záručný list. Záručný list môže byť vystavený aj elektronicky a musí obsahovať:

a)údaj, že má kupujúci ze zákona právo voči Predávajúcimu na bezplatnú nápravu a že toto právo nie je zárukou za akost dotknuto, a

b)Tovar, na ktorý sa vzťahuje záruka, obsah záruky, meno a sídlo alebo sídlo poskytovateľa, postup k uplatneniu práv ze záruky a podmienky záruky.

V prípade, že Predávajúci Kupujúcemu nevystaví Záručný list, slúži ako záručný list daňový doklad - faktura.

2.Záručná doba začína odo dňa prevzatia Zboží Kupujícím. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorej bolo Zboží v opravě na základě uplatnění Záruky. Dojde-li v rámci uplatnenia Záruky k výmene tovaru, pokračuje pôvodná záručná doba.

 

IX.

PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA 

 

1.Kupujúci môže vytknúť vadu, ktorá sa na tovar prejaví v dobe 24 mesiacov od prevzatia tovaru. Vytkl-li Kupujem Kupujúcimu vadu oprávnené, doba podľa tohto odstavce nebeží po dobu, ktorú Kupujúci nemôže užívať.

2.Právo z vadného plnenia Kupovať nenáleží, pokud vadu sám způsobilý. Vadou Zboží není opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užívaním nebo u použitého zboží odpovídající míře jeho predchádzajúceho používania.

3.Má-li tovar vadu, môžete požiadať o jej odstránenie. Podľa svojej voľby môžete požiadať o dodanie nového tovaru bez vady alebo opravy tovaru, ledaže je zvolený spôsob odstránenia vady nemožný alebo v porovnaní s druhým neprimeraným nákladom; to sa týka najmä s ohľadom na vady, hodnoty, by mal byť význam bez vady, a to, či môže byť druhým vadou, bez značnej obtíží pre kupujúceho. Predávajúci môže odmietnuť vadu odstrániť, je-li to nemožné alebo neprimerane nákladné najmä s ohľadom na význam vád a hodnotu, ktorú by malo byť bez vady.

4.Dodávateľ musel vadu primerane dobe po jej vytknutí tak, aby si tým kupujúci neprispôsobil značné ťažkosti, keďže je potrebné vziať do úvahy tovar a účel, pre ktorý Kupoval Zboží koupil. K odstráneniu vady prevezme Predajca Tovar na vlastné náklady.

5.Je možné požiadať primeranú zľavu (ako rozdiel medzi hodnotou Tovaru bez vady a vadného Tovaru) alebo odstúpiť od Kupní smlouvy, pokiaľ:

a)Je vada podstatným porušením Kupní smlouvy,

b)sa vada prejavuje opakovane,

c)Predávajúci vadu odmietol odstrániť alebo ji neodstranil,

d)je vyhlásenie z Predávajúciho alebo z okolností zjavné, že vada nebude odstránená v primeranom čase alebo bez značných obtíží pre Kupujúceho.

6.Kupujúci nemôže odstúpiť od Kupnej zmluvy, je-li vadný tovar nevýznamný alebo sa má za to, že vada nie je známa.

7.Odstúpi-li Kupujúci od Kupní smlouvy, Prodávající vrátí Kupujícímu Kupní cenu bez zbytočného odkladu potom, čo obdrží Tovar.

8.Dokud Predávajúci neplní svoje povinnosti z vadného plnenia, nemusím kupovať doteraz neuhradenú Kupnú cenu alebo jej časť.

 

X.

PRÁVO SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

 

1.Spotrebiteľ môže odstúpiť od Kupnej zmluvy uzavretej prostredníctvom komunikácie na diaľnici v lehote 14 dní. Lhůta pre odstúpenie končím 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru Spotrebiteľom alebo ňou určenou osobou.

2.Odstúpi-li Spotrebiteľ od Kupnej zmluvy, zašle alebo odošle Predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od Kupnej zmluvy, Tovaru, ktorý od neho dostal. Lhůta je zachovaná, pokud Spotřebitel odešle Zboží před náhradm. Spotrebiteľ zodpovedá Predajcovi za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v nakladaní s týmto tovarom inak, než vo stavu, v akom by sa vrátil, keby ho vyskúšal v obchode (pozn. tak, aby sa zistila povaha, vlastnosti a funkčnosť tovaru). Zmluvné strany vyjednávajú, že Predávajúci si môže jednostranne započítať nárok na náhradu škody na Tovar proti nároku na vrátenie kúpnej ceny.

3.Odstúpi-li Spotrebiteľ od Kupnej zmluvy, vráti mu Predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odstúpenie od Kupnej zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe Kupnej zmluvy prijali rovnakým spôsobom. Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky Spotřebiteli dříve, než obdržím Zboží, nebo než mu Spotřebitel prokáže, že Zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

4.Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od Kupnej zmluvy zo zákonných dôvodov, najmä:

a)o dodanie tovaru, ktorého Kupní cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli Predajcu a k nemu môže dôjsť počas lehoty odstúpenia od Kupní zmluvy,

b)o dodávke tovaru vyrobeného podľa požiadaviek Spotrebiteľa nebo prispôsobeného jeho osobným potrebám,

c)o dodávke tovaru, ktoré podlieha rýchle zkáze, alebo tovaru s krátkou dobou spotreby, ako i tovaru, ktoré bolo podané vzhľadom na svoje považovanie nenávratne smiešne s iným tovarom,

d)o dodávke tovaru v zapečatenom obale, ktoré z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov nie je vhodné vrátiť potom, čo jej Spotrebiteľ poslúži.

e)Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť tiež od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha šarži a je ďalej nepredajné (napr. zvyšky alebo časti dodávky obkladov a dlažieb).

5.Kupujúci nese náklady spojené s vrátením tovaru zakúpeného v prevádzke Predajcu. Bola-li Kupní uzavretá prostredníctvom Prostrednej zmluvy na dálku si vyžaduje náklady na vrátenie Tovaru, ak toto Tovar nemôže byť vrátené pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.

6.Spotrebiteľ môže odstúpiť od Kupnej zmluvy voči jednoznačným vyhlásením voči predávajúcemu. Spotrebiteľ môže odstúpiť od vyplnených Kupných zmlúv a odoslaním vzorového formulára predávajúceho, ktorý tvorí prílohu VOP, na poštovú adresu sídla alebo prevádzkovne predávajúceho alebo na adresu elektroniky Predávajúciho info@ceskakoupelna.cz.

XI.

SJEDNÁNÍ NÁPRAVY

1.Spotrebiteľ, jehož právo bylo dotčeno obchodní praktikou dle ustanovení § 4 a násl. Zákona o ochrane spotrebiteľa (ďalej len „Nekalé obchodní praktiky“), môže okrem nárokov plynoucích z OZ a týchto VOP:

a)Požadovaná primeraná cena za zníženie ceny v rozsahu zodpovedajúcemu hodnote a závažnosti nekalých obchodných praktík, alebo

b)odstúpiť od Kupnej zmluvy s lehotou 90 dní odo dňa uzatvorenia Kupnej zmluvy.

2.Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od Kupnej zmluvy, prekáže-li Predávajúci, že je to s ohľadom na predmet Kupnej zmluvy, povahu a závažnosť Nekalé obchodné praktiky neprimerané.

XII.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1.Vybavovanie sťažnosti spotrebiteľov zabezpečuje predávajúcim prostredníctvom elektronických adries info@ceskakoupelna.cz. Informácie o vybavovaní sťažnosti Kupujúciho zašle Predávajúci na elektronickú adresu Kupujúceho.

2.Predávajúci prijíma reklamy v prevádzke Predávajúciho alebo prostredníctvom elektronických adries info@ceskakoupelna.cz. Predávajúci vydá kupujúcemu pri uplatnení reklamácie písomné potvrdenie uplatnenia reklamy. Predávajúci ďalej vydá Kupujúcimu potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamy. Dodávateľ zašle potvrdenie na elektronickú adresu Kupujúceho, čím súhlasím.

3.V prípade sporu medzi Spotrebiteľmi a Predávajúcim môže Spotrebiteľ využiť možnosti mimosúdneho riešenia spotrebiteľského sporu u Českej obchodní inspekce (http://www.coi.cz). Pravidlá postupu riešenia spotrebiteľského sporu sú uvedené na stránkach Českej obchodnej inšpekcie. Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu je tiež možné viesť u Európskej komisie na webových stránkach https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

4.Živnostenská kontrola dodávateľa vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťami ochrany osobných údajov vykonávate Úrad pre ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu mimo iného dozoru nad dodržiavaním Zákona o ochrane spotrebiteľa. Kupujúci je oprávnený k uvedeným orgánom, prípadne k iným príslušným orgánom štátnej správy, sťažnosť.

5.Ak vzťah založený na kúpnej zmluve obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany rokujú, že vzťah sa riadi českým právom. Volbou práva podľa predchádzajúcej vety nie je Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, zbavený ochrany, ktorú mu poskytuje ustanovenie právního řádu, od ktorého sa nedá shovoriť odchýliť, a ktorý by sa v prípade neexistencie voľby práva použil inak podľa ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo dňa 17. júna 2008 o právu rozhodnom pre zmluvné záväzkové vzťahy (Řím I).

6.Je-li niektoré ustanovenia obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa také stanú, iné ustanovenie nastúpi, ktorého zmysel je neplatným ustanovením čo najviac približuje. Neplatnosť alebo neúčinnosť jedného ustanovenia nie je dotknutá platnostou ostatných ustanovení.

7.Kontaktné údaje Predajcu a pre doručovanie vráteného alebo reklamovaného Tovaru: Česká koupelna v.o.s. Havlínova 99/1 Praha 8 18200, adresa elektronické pošty info@ceskakoupelna.cz, telefón 603 574 112. Vrácení tovaru prebieha na náklady Kupujúceho.

Formuláre na stiahnutie

1. Formulár pro odstoupenie od zmluvy_2023

2. Formulár pre reklamáciu

3. Pôvodné Obchodné podmienky SK retrokoupelna.cz

 

 

Tieto VOP končia platnosti a účinnosti dňa 29. 1. 2023.